Thursday, March 6, 2008

ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ 1


1. เตือนผู้บริโภค และผู้ประกอบการอาหาร ให้ระมัดระวังในการใช้สินค้า และบริการสำหรับภาชนะสำหรับปรุง หรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมของตะเข็บ เช่น ผู้ประกอบการก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ กาแฟ ที่ใช้หม้อมต้มน้ำ ที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของตะกั่ว และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ รายละเอียดตามเอกสาร คลิกที่นี่..


2. ในการออกใบอนุญาต และใบแจ้ง ตาม พ.ร.บ.การสาธาณสุข พ.ศ.2535 หมวด 8,9 เทศบาลจะได้ตรวจสอบก่อนการอนุญาต ทุกครั้ง


เรื่องที่ 2


1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปีญหาไฟไหม้ไร่อ้อย ผวจ.ขอนแก่น ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา อ่านรายละเอียดหนังสือสั่งการที่นี่


2. ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่ ไม่มีพื้นที่ปลูกอ้อย แต่ก็ขอประชาสัมพันธ์ห้ามเผาทุกชนิด เช่น ตอซังข้าว ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และรณรงค์มาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละอองและควัน ลดผลกระทบจากภาวะโรคร้อน
Technorati : , , , ,