Wednesday, February 13, 2008

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
.................................................

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองเก่า จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2551 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 กอปรกับเทศบาลตำบลเมืองเก่าได้เสนอขอความเห็นชอบ ในแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2548 – 2551) และได้รับความเห็นชอบแผนอัตรากำลังแล้ว จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้....อ่านรายละเอียด