Friday, November 9, 2007

พบกับหลักสูตรออนไลน์

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเรียน ตามหลักสูตร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. แจ้งรายชื่อ มาได้ทาง e-mail นี้

2. ลงทะเบียนเรียนในห้องเรียน อย่างน้อย 1 วัน

3. สมัครใช้งานเอง gmail ให้ได้ โดยใช้ email สำรองนี้

4. สมัครใช้งาน blogger และสามารถสร้าง blog ของตนเองได้แย่งน้อย 1 blog

5. รอรับ e-mail นัดหมายเพื่อลงทะเบียนเรียน Online

ด่วน
Free!

เฉพาะ Course แรกนี้เท่านั้น

คลิกทดลองศึกษา..