Tuesday, December 25, 2007

ถ่ายโอนสถานีอนามัย หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว!


การกระจายอำนาจ โดยการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว แม้ว่าจะมีความคิดเห็น เป็น 2 แนวทางอยู่ในปัจจุบัน คือฝ่ายเห็นด้วย เพราะภารกิจด้านสุขภาพพื้นฐาน ควรอยู่ในการบริหารจัดการของท้องถิ่นและเป็นการลดภาระงานด้านสุขภาพของส่วนกลาง กับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย เพราะสถานีอนามัยอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขมานาน งบประมาณ กำลังคน สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่บุกเบิกสร้างมาด้วยตนเอง ต้องยกไปให้คนอื่น ที่สำคัญไม่รู้ว่าท้องถิ่นจะทำได้ดีกว่าหรือไม่?

อ่านต่อ....
(ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2550 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ)
สธ. โอนสถานีอนามัย 16 จังหวัดให้อบต.นำร่อง