Monday, March 10, 2008

รายงานการติดตามและประเมินผลแผน50

รายงานการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการวางแผนพัฒนา โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาแผนงาน/โครงการ และได้วางแผนไว้ปฏิบัติโดยได้ทำเป็นข้อบัญญัติ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณการรายรับ รายจ่ายของเทศบาลตำบลเมืองเก่าและได้นำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


อ่านรายละเอียด [pdf File] [word]