Tuesday, April 1, 2008

คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ของนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า นายโกมศ ฑีฆธนานนท์ ในการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล เป็นครั้งแรก โดยไม่มีการลงมติ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า


อ่านรายละเอียด คำแถลงนโยบาย..
Technorati :