Monday, September 15, 2008

เมืองเก่าร่ำรวย และอยู่สบาย

นายสุทธศิลป์ สิงหวิโรจน์


ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า


ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2551 ทต.เมืองเก่าได้รับเชิญจากการเคหะแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่ อปท. และชุมชนในการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์ ม.มหาสารคาม ได้ความรู้ที่ควรค่าสนใจมากมาย เช่น การผังเมืองและการออกแบบชุมชน, แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาเมือง ,การพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง, บทบาทและภารกิจของ อปท.ในการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย, การจัดการสิ่งแวดล้อม, การจัดการขยะ และการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยการใช้จุลินทรีย์ เป็นต้น อ่านต่อ